PARTNER’S BRAND

ODM PROCESS

QUY TRÌNH ODM

 1. NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

 2. TƯ VẤN KINH DOANH

  (Phòng Kinh doanh và Viện Nghiên cứu Trung tâm)

 3. Ký kết Hợp đồng

  Phòng Kinh doanh

 4. Phát triển chế phẩm và Quyết định mẫu xét nghiệm

  Phòng kế hoạch và Viện nghiên cứu trung tâm

 5. Phát triển thiết kế và Quyết định mẫu xét nghiệm

  Phòng kế hoạch và Viện nghiên cứu trung tâm

 6. Sản xuất

  Phòng hỗ trợ sản xuất

 7. Giao hàng

  Phòng hỗ trợ sản xuất